Clár Fiontraíochta Sóisialta Gaeltachta (CFS●G): Painéal oiliúnóirí & meantóirí d’Fhiontair Shóisialta

Údarás na Gaeltachta

Clár Fiontraíochta Sóisialta Gaeltachta (CFSG)
Painéal oiliúnóirí & meantóirí d’Fhiontair Shóisialta

Tá fáilte roimh iarratais anois d’oiliúnóirí agus do mheantóirí a bhfuil taithí acu agus ar mian leo a scileanna agus a dtaithí a úsáid chun tacú le fiontair agus eagrais forbartha pobail sa Ghaeltacht.

Is éard atá sa Chlár Fiontraíochta Sóisialta Gaeltachta (CFS-G) ná clár saincheaptha, solúbtha oiliúna agus meantóireachta fiontraíochta sóisialta a dhéanfaidh freastal ar líonra eagras forbartha pobail chun a scileanna forbartha gnó a mhéadú, iniúchadh a dhéanamh ar dheiseanna nua trádála, líonraí a thógáil agus iniúchadh a dhéanamh ar réimsí féideartha fáis fiontraíochta sóisialta in 2020.

Cuireann Údarás na Gaeltachta fáilte roimh léirithe spéise chun painéal saineolaithe a chur le chéile a bhfuil sé de chumas acu oiliúint agus meantóireacht a chur ar fáil d’eagrais forbartha pobail rannpháirteacha chun Clár Fiontraíochta Sóisialta Gaeltachta a fhorbairt.

Cuireann an tÚdarás fáilte roimh dhaoine aonair agus eagraíochtaí a bhfuil saineolas acu sna réimsí seo a leanas:

 • Pleanáil ghnó agus pleanáil straitéiseach
 • Tiomsú airgid agus giniúint ioncaim
 • Acmhainní Daonna agus bainistíocht foirne
 • Díolachán agus margaíocht
 • Rialachas agus struchtúir dhlíthiúla
 • Na meáin shóisialta agus an mhargaíocht dhigiteach
 • Sláinte agus sábháilteacht
 • Nuálaíocht dhigiteach
 • Cumarsáid inmheánach
 • Tairiscintí agus soláthar
 • Ceannaireacht
 • Bainistíocht airgeadais

Tá suim againn chomh maith i ndaoine a bhfuil saineolas acu sna hearnálacha seo a leanas:

 • Fuinneamh in-athnuaite pobail
 • Fiontair mhuirí
 • Turasóireacht
 • Cúram sóisialta
 • An geilleagar glas
 • An geilleagar digiteach

Na critéir:

 • Taithí 4+ bliana i do rogha réimse saineolais
 • Taithí ar sheisiúin oiliúna a chur ar fáil le torthaí soiléire foghlama
 • Taithí ar mheantóireacht a dhéanamh le daoine nó le heagraíochtaí
 • Eolas nó saineolas ar obair a dhéanamh le Fiontair Shóisialta, Comharchumainn Phobail, Comhlachtaí Forbartha Pobail agus an Earnáil Dheonach
 • A bheith in ann na seisiúin oiliúna/ mheantóireachta a chur ar fáil i nGaeilge
 • A bheith in ann na seisiúin oiliúna/ mheantóireachta a chur ar fáil ar líne más gá

Cuir an t-eolas seo a leanas ar fáil le do thoil:

 • Gairm bheatha, beathaisnéis, cáilíochtaí agus sonraí faoi phoist roimhe seo,
 • Léiriú ar do réimsí saineolais agus suime (ó na liostaí thuas),
 • Sonraí imréitigh cánach i gcás eagraíochtaí nó daoine aonair,
 • Ráta in aghaidh na huaire (ráta meantóireachta in aghaidh na huaire; ráta oiliúna in aghaidh na huaire a sholáthraítear),
 • Costais.

Chun iarratas a dhéanamh, seol an t-eolas thuas chuig eoh@udaras.ie faoin 7 Aibreán 2020

Bíodh Painéal Oiliúnóirí & Meantóirí CFS-G luaite san ábhar don ríomhphoist.


Gaeltacht Social Enterprise Programme (GSEP)
Panel of trainers & mentors for Social Enterprises

Applications are now open for experienced trainers and mentors who wish to use their skills and experience to support social enterprises and community development organisations in the Gaeltacht.

The Gaeltacht Social Enterprise Programme (G-SEP) is a bespoke and flexible social enterprise training and mentoring programme that will serve a network of community development organisations to increase their business development skills, explore new trading opportunities, build networks and explore areas of potential social enterprise growth in 2020.

Údarás na Gaeltachta are inviting expressions of interest to join a panel of experts capable of delivering training and mentorship to participating community development organisations in order to develop a Gaeltacht Social Enterprise Programme.

Údarás would welcome individuals and organisations with expertise in the following areas:

 • Business & strategic planning
 • Fundraising and income generation
 • HR and staff management
 • Sales and marketing
 • Governance and legal structures
 • Social media and digital marketing
 • Health and safety
 • Digital Innovation
 • Internal communications
 • Tendering and procurement
 • Leadership
 • Financial management

We are also interested in those who have expertise in the following sectors:

 • Community renewable energy
 • Marine enterprises
 • Tourism
 • Social Care
 • The Green Economy
 • Digital economy

Criteria:

 • 4+ years’ experience in your chosen areas of expertise
 • Experience delivering training sessions with clear learning outcomes
 • Experience mentoring individuals or organisations
 • Knowledge of or experience working with Social Enterprises, Community Co-Operatives, Community Development Companies & the Voluntary Sector
 • Must be able to deliver training / mentoring sessions through the medium of Irish
 • If required, be in a position to deliver some of the required training / mentoring sessions online.

Please submit the following information:

 • CV, biography, qualifications, and details of previous assignments,
 • Indication of your areas of expertise and interest (from the above lists),
 • Tax clearance details for organisations or for individuals,
 • Hourly rate (mentor rate per hour; training rate per hour of delivery),
 • Expenses cost.

To apply, please email the above information to eoh@udaras.ie by 7 April 2020

Please include G-SEP Panel of Trainers & Mentors in the subject line of your email.

Údarás na Gaeltachta

General Info

Date Entered/Updated
24th Mar, 2020
Region
Gaeltacht
Expiry Date
7th Apr, 2020