Feachtas Óg-Ghluaiseacht Gaeilge: Oibrí Óige

Feachtas Óg-Ghluaiseacht Gaeilge

Tá post lánaimseartha mar Oibrí Óige á thairiscint ag Feachtas Óg-Ghluaiseacht Gaeilge.

Is eagraíocht óige í Feachtas, a bhfuil sé d’aidhm aici an Ghaeilge a chur chun cinn i measc daoine óga agus cuidiú lena bhforbairt phearsanta agus shóisialta. Déantar é seo trí chlubanna óige agus imeachtaí sóisialta a eagrú i gcomhpháirt leo.

Is post ar chonradh dhá bhliain atá á thairiscint agus ag brath ar mhaoiniú, d’fhéadfadh sé a bheith ina phost buan amach anseo. Beidh an tOibrí Óige freagrach as clubanna óige a mhaoirsiú, agus a láidriú chun deis a thabhairt do dhaoine óga páirt iomlán a ghlacadh i ngníomhaíochtaí óige trí mheán na Gaeilge. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Feachtas agus faoi stiúir an Bhainisteora agus an Choiste Cheannais.

Beidh na dualgais seo a leanas ina gcuid lárnach den phost:

 • Óg-Chlubanna Gaeilge a mhaoirsiú faoi threoir an bhainisteora agus Coiste Ceannais Feachtas
 • Cabhair agus tacaíocht a thabhairt do chlubanna
 • Tacaíocht agus comhairle a chur ar fáil do cheannairí
 • Cláracha don óige a chur i bhfeidhm
 • Imeachtaí agus turais a eagrú mar chuid d’fhoireann Feachtas
 • Obair riaracháin mar is gá

Riachtanais:

 • Taithí ar Obair Óige / ag plé le daoine óga
 • Ardchaighdeán Gaeilge, idir labhairt agus scríobh
 • Scileanna láidre idirphearsanta agus cumarsáide
 • Scileanna maithe eagrúcháin agus riaracháin, ar a n-áirítear scileanna ríomhaireachta

Inmhianaithe

 • Cáilíocht chuí sa Ghaeile nó san obair Óige nó a chomhionann
 • Ceadúnas glan tiomána agus teacht ar charr

Tá príomh oifig Feachtas lonnaithe i 518 An tSráid Mhór, Tamhlacht. Is féidir go leor den obair a dhéanamh ón bhaile agus beidh uaireanta tráthnóna i gceist. (Tá uaireanta oibre an phoist seo solúbtha)

Faoi láthair tá scála tuarastail €26,000 go dtí €28,000 ag gabháil leis an phost seo ar 28 uair sa tseachtain (4 lá)

Iarratas:

 • Iarrtar ar dhaoine ar spéis leo cur isteach ar an phost seo, litir chumhdaigh agus CV , a sheoladh le ríomhphost chuig Aoife Nic Lughadha ag eolas@feachtas.ie

Tá an post seo maoinithe ag An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige

Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth

General Info

Date Entered/Updated
24th Nov, 2021
Region
Baile Bunaithe / Baile Átha Cliath 24
Expiry Date
24th Jan, 2022