Camara Education Ireland: Oifigeach Tionscadail TechSpace um Meáin Dhigiteacha

Camara Education Ireland Logo       Tech Space Logo

Teideal an Phoist: Oifigeach Tionscadail TechSpace um Meáin Dhigiteacha

Spléachadh

Is fiontar sóisialta é Camara Education Ireland a bhfuil sé mar aidhm aige an córas oideachais a athchóiriú agus oideachasóirí a chumasú i bpobail atá faoi mhíbuntáiste agus a bhfuil ganntanas acmhainní acu chun oideachas den scoth a sholáthar do gach duine.

Mar eagraíocht oideachais neamhbhrabúis, rinneadh obair le breis is 600 eagraíocht óige, scoil agus eagraíocht pobail chun cabhrú leo an teicneolaíocht a chomhtháthú mar uirlis don fhoghlaim dhigiteach. Chuidigh ár réitigh saincheaptha le breis is 2,000 oideachasóir eolas, scileanna agus muinín a fhorbairt chun uirlisí digiteacha a úsáid d’fhonn a gcleachtas a fheabhsú. Cuirtear ar chumas oideachasóirí foghlaimeoirí a spreagadh chun máistreacht a fháil ar scileanna an 21ú haois, cuir i gcás an chruthaitheacht, an smaointeoireacht chriticiúil, comhoibriú agus cumarsáid. Déanaimid é sin de bhun dhá chlár oibre a sheachadadh: Clár TechSpace agus an Clár Scoile & Pobail.

Is é Camara Education Ireland mol oideachais na hÉireann don eagraíocht idirnáisiúnta forbraíochta Camara Education. Is cuid d’fhoireann Oideachais agus Oiliúna Camara é post Oifigeach Tionscadail TechSpace um Meáin Dhigiteacha agus tuairiscíonn an duine sin do Chomhordaitheoir Chlár TechSpace.

Próiseas Iarratais

Seol isteach Litir Chumhdaigh le do CV chuig elainescahill@camara.org ina ndéanfar cur síos ar an taithí atá agat a rachadh chun tairbhe don ról seo agus ar an bhfáth ar mian leat a bheith ag obair le Camara Education Ireland agus Clár TechSpace.

Is é an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais 5in, 26ú Meitheamh 2018.
Táthar ag súil go reáchtálfar agallaimh laistigh de sheachtain.

An Ról

Beidh an duine a cheapfar ag obair le foireann Chlár TechSpace faoi choimirce Camara Education Ireland agus oibreoidh sé nó sí i dteannta líonra náisiúnta scoileanna agus eagraíochtaí óige chun an clár oideachais cruthaitheach uathúil do dhaoine óga a sheachadadh.

Beidh Oifigeach Tionscadail TechSpace um Meáin Dhigiteacha freagrach as oiliúint shainchuspóra sna meáin dhigiteacha de chuid TechSpace a chur ar fáil d'oideachasóirí ar fud Líonra TechSpace. Tá an Líonra gníomhach faoi láthair in eagraíochtaí scoile agus óige ar fud Chonnacht agus na Mumhan agus beidh sé ag leathnú ar fud Uladh agus Laighean in 2018.

Cuireann an ról tacaíocht leanúnach ó thaobh na cruthaitheachta agus na teicneolaíochta ar fáil d'oideachasóirí TechSpace go náisiúnta. Cuid lárnach den ról is ea pobal cleachtóirí digiteachta agus STEM a thógáil leis na hoideachasóirí agus cuidiú le gníomhaíochtaí agus imeachtaí gaolmhara a chomhordú, mar shampla Tech Féile.

Is iad na príomhréimsí freagrachta:

 • Comhordú Tionscadail: tacú leis an gcomhordaitheoir tionscadail i ndáil le pleanáil, bainistiú, tuairisciú agus feidhmiú ag féachaint do thacar spriocanna tionscadail agus buiséad.
 • Seachadadh Oiliúna: oiliúint de chuid TechSpace sna meáin dhigiteacha agus i STEM a chur ar fáil d'oideachasóirí i scoileanna agus in eagraíochtaí óige ar fud na hÉireann.
 • Tacaíocht Pobail: Líonra TechSpace na n-oideachasóirí a thógáil de bhun tacaíocht chruthaitheach agus theicniúil ar bhonn riachtanas a sholáthar d’fhonn eolas, muinín agus scileanna a thabhairt d’oideachasóirí a chuirfidh ar a gcumas tionscadail sna meáin dhigiteacha a éascú le daoine óga.
 • Forbairt Traenála: cúrsaí oiliúna a shainoiriúnú bunaithe ar riachtanais agus aiseolas ó rannpháirtithe
 • Monatóireacht & Meastóireacht: tacú le comhordaitheoir an tionscadail chun sonraí meastóireachta a bhailiú agus tuairisc a dhéanamh maidir le spriocanna inseachadta tionscadail mhaoinithe.
 • Bainistiú Imeachtaí: deiseanna do dhaoine óga agus d'oideachasóirí, lena n-áirítear imeachtaí taispeántais, a phleanáil agus a chomhordú.
 • Cumarsáid: comhordú a dhéanamh ar gach cumarsáid tionscadail, idir inmheánach agus seachtrach, ar na meáin shóisialta agus ar ardáin ar líne.

Riachtanais

Scileanna / Eolas / Taithí:

 • Ardchumas Gaeilge idir labhairt agus scríobh (riachtanach).
 • Céim Bhaitsiléara mar aon le taithí ar 'oiliúint don oiliúnóir’ agus ar áisitheoireacht agus/nó taithí ábhartha 3+ bliana ar chúrsaí 'oiliúint don oiliúnóir’ a sheachadadh.
 • Taithí ar áisitheoireacht a dhéanamh do dhaoine óga i scoil nó i suíomh óige tar éis scoile agus/nó i gcáil dheonach nó ghairmiúil.
 • Scileanna maithe teicniúla i ndáil le trealamh digiteachta agus bogearraí Adobe, chomh maith le huirlisí digiteacha eile agus bogearraí cruthaitheachta.
 • Taithí ar 'oiliúint don oiliúnóir’ a sheachadadh le Constructivist, ar fhoghlaim de bhun gnímh agus ar mhodhanna foghlama bunaithe ar fhiosrú.
 • Duine tionscantach féinspreagthach a ghlacann úinéireacht ar thionscadail chun spriocanna oibríochtúla a chomhlíonadh agus a bhfuil cuntas teiste air nó uirthi ina leith sin.
 • Smaointeoir cruthaitheach agus réiteoir fadhbanna ag a bhfuil an cumas a bheith tionscantach, smaoineamh go tapa, oibriú go solúbtha, oiriúnú do chúinsí a bhíonn ag athrú agus atá críochnúil.
 • Sárscileanna cumarsáide mar aon le muinín chun teagmháil a thionscnamh le hoideachasóirí chun pobal cleachtóirí oibre óige digiteachta a thógáil.
 • Caidreamh maith a chothú le maoinitheoirí agus le comhpháirtithe seachtracha.
 • Sárscileanna bainistíochta, eagrúcháin ama agus idirphearsanta.
 • Compordach ag obair le comhghleacaithe atá lonnaithe go cianda.

Inmhianaithe

 • Taithí roimhe seo ar Chlár TechSpace.
 • Eolas maith ar STEM, lena n-áirítear dearadh agus priontáil 3D, agus gníomhaíochtaí Maker.
 • A bheith meáite ar thacú le hoideachasóirí ionas go mbeadh teacht acu ar dheiseanna foghlama a chuireann le heispéiris foghlama cruthaitheachta daoine óga.
 • Eolas ar smaointe agus acmhainní dea-chleachtais idirnáisiúnta i réimsí na teicneolaíochta cruthaithí, STEM, an oideachais agus fhorbairt na hóige.

Mionsonraí an Róil

 • Conradh lánaimseartha.
 • Tá an ról lonnaithe i nGaillimh nó i mBaile Átha Cliath, nó solúbtha don iarrthóir ceart.
 • Caithfidh a c(h)óras iompair féin agus ceadúnas tiomána iomlán a bheith ag an duine a cheapfar.
 • Éilíonn an ról go dtaistealófaí go rialta ar fud na hÉireann chun oiliúint agus tacaíocht a sholáthar.
 • Aisíocfar costais taistil agus foirne de réir bheartas costas Camara.
 • Beidh roinnt solúbthachta i gceist leis an ról ó thaobh uaireanta oibre chun ceanglais tionscadail a chomhlíonadh, freastal ar imeachtaí agus cuairt a thabhairt ar eagraíochtaí oibre óige de réir mar is gá.

An bhfuil do chroí is d’anam i Misean Camara?

Is mó ná post é a bheith ag obair le Camara! Bí mar chuid d’fhoireann bhríomhar atá ag méadú léi agus atá meaite ar shaol na bpobal atá faoi mhíbhuntáiste ar fud an domhain a fheabhsú agus déan do chion féin le heagraíocht atá dinimiciúil agus nuálaíoch.

Seo a leanas na focail a úsáideann ár ndaoine féin chun cur síos a dhéanamh ar a ngairmeacha le Camara:
                                          ‘Nuálaíoch. Oscailte. Domhanda. Solúbtha. Cuspóir a mbaineann brí leis.’

Na luachanna atá againn

Tá ceithre luach ag Camara a léirímid gach lá san iompar a bhíonn fúinn agus atá i gcroílár Camara. Beifear ag súil leis go léireoidh tú na luachanna seo agus tú ag obair thar ceann Camara:

 • Tiomanta: bainimid spriocanna amach.
 • Báúil: táimid báúil leis na daoine atá ag obair linn agus leis na daoine a bhfónaimid orthu.
 • Cruthaitheach: táimid nuálach agus fadhbanna á réiteach againn.
 • Comhoibríoch: is mó a bhainimid amach má oibrímid le chéile.

Region: 

Baile Átha Cliath

Expiry date: 

26/06/18

Date Entered/Updated: 

13/06/18