Inishturk Community Club: Community Development Coordinator / Comhordaitheoir Forbartha Pobail

Inishturk Island

Post: Community Development Coordinator

Location: Inishturk Island, Co Mayo  (the successful applicant will be expected to live on the island)
Employer: Inishturk Community Club CLG
Contract: Full time (35 hours per week) with evening and weekend work when necessary
Duration: The post is renewed annually in December, subject to funding by the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht. Contact the Board for more information.
Salary: €42,000 to €48,000 dependent on qualifications and experience

Inishturk Community Club CLG has a central role in the prosperity of Inishturk. It is a social hub and the base for island development activities. The Community Development Office at the Club is currently funded by the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht via Comhar na nOileán CTR.
The Community Development Coordinator has the lead role in the social and economic development of Inishturk, supported by the Club Board.

Essential competencies and qualities for the post

 • Three years’ direct experience of community development work, including proposal writing, fundraising, delivery and reporting on community development programmes.
 • Able to work on own initiative, with strong organisational and time management skills.
 • Networking and advocacy skills
 • Budgeting and financial management skills
 • An excellent team worker, with good listening skills and openness to learning.
 • A motivator, with flexible communication skills; able to engage with the community, the Board and external agencies at different levels.
 • An advanced computer user.
 • Full clean driver’s licence with use of vehicle.

Preferred

 • Third-level qualification in community development, social science or related discipline.
 • Understanding of company and charity governance issues

For further information, a job description and application form, email inishturkdevelopment@gmail.com or phone 087 131 7426

Completed application forms and a copy of your CV should be clearly marked for the attention of the Chairperson and delivered to:
Inishturk Community Development Office, Inishturk Island, Galway H91 N990
or emailed to inishturkdevelopment@gmail.com

Closing date Friday 7th February 2020

Interviews: Provisional date set for week commencing 24th February 2020


Post: Comhordaitheoir Forbartha Pobail

Áit: Inis Toirc, Co. Mhaigh Eo (Beifear ag súil go mbeidh an duine a cheapfar ag maireachtáil ar an Oileán)
Fostóir: Inishturk Community Club CLG
Conradh: Lánaimseartha (35 uair an chloig sa tseachtain) – Obair thráthnóna agus deireadh seachtaine nuair is gá.
Tréimhse: Déantar an post a athnuachan go bliantúil i mí na Nollag, de réir maoiniú ón Roinn Cultuir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Déan teagmháil leis an mBord chun tuilleah eolais a fháil.
Tuarastal: €42,000 go €48,000 ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí.

Tá ról ag Inishturk Community Club CLG i rathúnas agus i bhforbairt Inis Toirc. Is mol sóisialta é agus is bonn é do ghníomhaíochtaí forbartha na n-oileán. Tá an Oifig Forbartha Pobail ag an gClub á maoiniú faoi láthair ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta trí Chomhar na nOileán CTR. Is ag an Comhordaitheoir Forbartha Pobail atá an príomhról i bhforbairt shóisialta agus eacnamaíoch Inis Toirc, le tacaíocht ó Bhord an Chlub.

Cáiliochtaí riachtannacha don phost:

 • Trí bliana de thaithí dhíreach ar obair forbartha pobail, lena n-áirítear scríobh tograí, tiomsú airgid, seachadadh agus tuairisciú ar chláir forbartha pobail.
 • Ábalta oibriú as do stuaim féin , le scileanna láidre eagrúcháin agus bainistíochta ama.
 • Scileanna líonraithe agus abhcóídeachta
 • Taithí ar bainistíochta airgeadais agus scileanna buiséadaithe
 • Oibrí foirne den scoth le scileanna maithe éisteachta agus oscailteacht don fhoghlaim.
 • Duine spreagthúil, le scileanna cumarsáide solúbtha, in ann dul i dteagmháil leis an bpobal,,an mbord agus le comhlachtaí agus rannóga ón taobh amuigh
 • Scileanna ard ríomhaireachta
 • Do chóras iompair féin agus ceadúnas tiomána iomlán, glan

Inmhianaithe

 • Bheadh cáilíocht tríú leibhéal i bhforbairt pobail, eolaíocht shóisialta nó i ndisciplín gaolmhar ina bhuntáiste
 • Tuiscint ar shaincheisteanna rialachais cuideachta agus carthanais.

Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil, jabthuairisc agus foirm iarratais déan teagmháil le inishturkdevelopment@gmail.com nó 087-1317426

Ba chóir foirmeacha iarratais comhlánaithe agus cóip de do CV a mharcáil chun áird an Chathaoirligh agus a sheoladh chuig Oifig Forbartha Pobail, Inis Toirc, Gaillimh, H91 N990
Nó ar ríomhphost chuig inishturkdevelopment@gmail.com

Dáta Deiridh: 7 ú Feabhra 2020

Agallaimh: Dáta sealadach socraithe don tseachtain dar tús 24ú Feabhra 2020

Region: 

Co Mayo / Co Maigh Eo

Expiry date: 

07/02/20

Date Entered/Updated: 

14/01/20