Inishturk Community Club: Financial Manager / Bainisteoir Airgeadais

Financial Manager – Inishturk Community Club CLG, Co. Mayo

Inishturk Community Club CLG is a non-profit community enterprise responsible for running services and facilities on Inishturk Island, such as the pub, restaurant, shop and activity pitch. We are also responsible for development, tourism and events on the Island.

We are currently recruiting a Finance Manager to work collaboratively with senior management. This is a part-time role (22.5 hours per week) and the salary is commensurate with qualifications and experience. You will be expected to work from the office on Inishturk, however flexibility will be given in relation to working from home on occasion.

Job description

 • Be responsible for all aspects of the organisation’s finance and budget concerns. This includes managing accounts receivable and accounts payable, designing and implementing the budget, and handling any investments or capital expenditures in which the organisation might engage.
 • Manage and implement best practice of the financial function and provide ongoing support to the Coordinator.
 • Ensure that all payments the company owes have been made and monitor incoming payments and revenue to maintain a proper cash flow.
 • All invoices are entered on Quick Books, referenced and paid on a weekly basis.
 • All lodgements and daily takings books for Club, Shop and Restaurant are recorded and entered as invoices and deposits on Quick Books.
 • Scheduled VAT Returns to revenue for Club, Shop and Restaurant.
 • Produce a budget, working closely with the Coordinator.
 • Make regular reports on the current and future state of the company’s finances and financial plans.
 • Have responsibility for all Inishturk Community Club CLG accounts.
 • Responsibility for IBB Banking and manage cash lodgements.
 • Administration of community programmes, filing returns, accompanied by bank reconciliation and bank statements.
 • Prepare for audit and liaise with accountant regarding any financial queries that may arise during the audit.
 • Pay salaries and issue payslips to all staff employed by Inishturk Community Club CLG and enter weekly on the CollSoft Payroll.
 • Maintain live payroll using collsoft.
 • Prepare P35’s and P30’s for revenue and manage account transfers for PAYE/PRSI from each designated bank account.
 • Work with the coordinator on fundraising initiatives.

Person specification

 • Excellent Team Worker
 • Ambitious and hardworking with the ability to communicate effectively and assertively.
 • Demonstrate confidence building strong relationships as you'll be dealing with a variety of people at different levels across our business as well as external suppliers.
 • Highly numerate and analytical.
 • IT skills should include strong fluency in QuickBooks and Excel. Familiarity in Collsoft preferred.
 • Capability to manage and prioritise the finance functions workload to meet the deadlines.
 • Self-motivated and able to provide direction.
 • Experience in a non for profit is desirable.
 • Have work experience as a Finance Manager, Administrator, Finance Assistant, Account Administrator, or similar role.
 • Good knowledge of accounting and bookkeeping procedures.
 • Possess organisation and time-management skills
 • Excellent attention to detail, with an ability to spot numerical errors
 • Able to speak, read and write English to IELTS Level 8 (Expert User)

Apply by email to inishturkdevelopment@gmail.com with a copy of your CV and cover letter, including reference contact details.

Inquiries via phone or email to Mary on 087 131 7426 or email inishturkdevelopment@gmail.com, also visit www.inishturkisland.com, @inishturkisland.

Closing Date: 7th February 2020

Contract: One Year Fixed Term (initially)


Bainisteoir Airgeadais – Inishturk Community Club CLG, Co. Maigh Eo

Is fiontar pobail neamhbhrabúis é Club Pobail Inis Toirc atá freagrach as seirbhísí agus áiseanna a reáchtáil ar Oileán Inis Toirc, mar an teach tábhairne, an bialann, an siopa agus an pháirc ghníomhaíochtaí. Táimid freagrach freisin as forbairt, turasóireacht agus imeachtaí ar an oileán.

Tá Bainisteoir Airgeadais á earcú againn faoi láthair le bheith ag obair i gcomhar leis an mbainistíocht shinsearach. Is ról páirtaimseartha é seo (22.5 uair sa tseachtain) agus tá an tuarastal i gcomhréir le cáilíochtaí agus taithí. Beifear ag súil go n-oibreoidh tú ón oifig ar Inis Toirc, ach tabharfar solúbthacht maidir le obair ón mbaile uaireanta.

Sainchuntas Poist

 • A bheith freagrach as gach gné d'ábhair airgeadais agus buiséid na heagraíochta. Áirítear leis seo bainistiú a dhéanamh ar chuntais infhála agus cuntais iníoctha, an buiséad a chur le chéile agus a chur i bhfeidhm, agus láimhseáil aon infheistíochtaí nó caiteachais chaipitil ina bhféadfadh an eagraíocht a bheith páirteach ann.
 • Dea-chleachtas airgeadais a bhainistiú agus a chur i bhfeidhm agus tacaíocht leanúnach a chuir ar fáil don Chomhordaitheoir.
 • A chinntiú go n-íoctar gach bille agus monatóireacht a dhéanamh ar ioncam chun cuntais airgid cuí a choinneáil.
 • Déantar gach sonrasc a iontráil ar Quick Books, déantar tagairt dó agus íoctar é go seachtainiúil.
 • Déantar taifeadadh ar gach lóisteála agus airgid laethúil an Chlub, Siopa agus an Bialann. Cuirtear iad mar sonraisc nó mar airgid i dtaisce ar Quickbooks
 • Coinnéal suas chun dáta le dualgaisí CBL don Club, Siopa agus Bialann
 • Buiséad a chuir le chéile trí a bheith ag obair go dlúth leis an gComhordaitheoir
 • Tuairiscí rialta a dhéanamh ar staid airgeadais agus phleananna airgeadais na cuideachta i láthair na h-uaire agus don todhchaí .
 • Bheith freagrach as gach cuntas de chuid Club Pobail Inis Toirc.
 • Freagracht as baincéireacht le IBB agus bainistiú lóisteálacha airgid.
 • Cláir phobail a riaradh, dualgas a chomhlíonadh maidir le tuairisceáin, agus raiteas réiteach bainc agus ráitis bhainc a chuir leo.
 • Ullmhú le haghaidh iniúchta agus idirchaidreamh a dhéanamh le cuntasóir maidir le haon cheisteanna a d'fhéadfadh teacht chun cinn le linn an iniúchta.
 • Páigh a íoc agus duillíní pá a eisiúint do gach ball foirne atá fostaithe ag Club Pobail Inis Toirc CLG agus iad le iontráil gach seachtain ar an bPárolla CollSoft.
 • Párolla beo a choinneáil ag úsáid Collsoft.
 • Dualgaisí cánach a chomhlíonadh agus aistriú go dtí cuntais ÍMAT / ÁSPC a bhainistiú ó gach cuntas bainc cuí.
 • P35 agus P30 a ullmhú le haghaidh an oifig cánach agus aistriúcháin cuntas le haghaidh ÍMAT / ÁSPC a bhainistiú ó gach cuntas bainc ainmnithe.
 • Oibriú leis an gcomhordaitheoir chun bealaí tiomsaithe airgid a aimsiú.

Cáiliochtaí an duine

 • Oibrí Foirne den scoth
 • A bheith uaillmhianach agus dícheallach leis an gcumas cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach agus go daingean.
 • Léirigh muinín, agus caidrimh láidre a chruthú mar go mbeidh tú ag déileáil le daoine éagsúla ag leibhéil éagsúla ar fud ár ngnó chomh maith le soláthraithe ón taobh amuigh.
 • Ard-uimhriúil agus anailíse.
 • Ba chóir go mbeadh líofacht láidir i QuickBooks agus Excel chomh maith le scileanna eile ríomhaireachtaí. Bheadh sé go maith eolas ar Collsoft.
 • Cumas airgeadais a bhainistiú agus na spriocdataí a chur in ord .
 • Féin-spreagtha agus in ann treo a chuir ar fáil.
 • Tá taithí in oibre neamhbhrabús inmhianaithe.
 • Taithí oibre a bheith agat mar Bhainisteoir Airgeadais, mar Riarthóir, mar Chúntóir Airgeadais, mar Riarthóir Cuntas, nó ról cosúil leo seo.
 • Eolas maith ar nósanna imeachta cuntasaíochta agus leabharchoimeádta.
 • Scileanna eagraíochta agus bainistíochta ama a bheith agat
 • Aird den scoth ar mhionsonraí, le cumas earráidí uimhriúla a fheiceáil
 • In ann Béarla a labhairt, a léamh agus a scríobh chuig IELTS Leibhéal 8 (Saineolaí)

Cuir iarratas isteach trí ríomhphost chuig inishturkdevelopment@gmail.com le cóip de do CV agus litir mhínithe, lena n-áirítear sonraí teagmhála do dhaoine tagartha.

Fiosrúcháin ar an nguthán nó trí ríomhphost chuig Mary ar 087 131 7426 nó r-phost inishturkdevelopment@gmail.com, tabhair cuairt freisin ar www.inishturkisland.com, @inishturkisland.

Dáta Deiridh: 7th Feabhra 2020

Agallaimh: Dáta sealadach socraithe don tseachtain dar tús 24ú Feabhra 2020

Conradh: Bliain Amháin Téarma Seasta (ar dtús)

Region: 

Co Mayo / Co Maigh Eo

Expiry date: 

07/02/20

Date Entered/Updated: 

14/01/20