Coiste Áiseanna na hÓige: Ceannasaí na Seirbhísí Tar-Éis Scoile / Head of After-School Services

Choiste Áiseanna na hÓige

Tá Coiste Áiseanna na hÓige ag lorg iarratais chun an folúntas seo leanas a líonadh.

Ceannasaí na Seirbhísí Tar-Éis Scoile

Is foirgneamh é Áiseanna na hÓige a thógadh mar ionad cúram leanaí agus réamhscoile. Tá cuid don bhfoirgneamh ar léas go soláthairtí na seirbhíse Luath-Bhlianta. Is é Coiste Áiseanna na hÓige an eagraíocht pobal-bhunaithe atá freagrach as an bhfoirgneamh chomh maith le réimse seirbhísí a chur ar fáil, cúram leanaí do Scoláirí Scoile agus tacaíocht teaghlaigh san áireamh.

Sonraíocht an Duine

Sé atá i gceist le Sonraíocht an Duine ná cur síos ar na scileanna, ar an dtaithí, agus ar na cáilíochtaí ábharacha nár mhór a bheith ag duine do phost an Bhainisteora.

Go hidéalach, bheadh na cáilíochtaí seo leanas ag an iarrthóir:

Cáilíochtaí Tábhachtacha

 • Cáilíocht ábharach ar an tríú leibhéal – Leibhéal a 7 ar a laghad (mar shampla, Cúram Leanaí, Oideachas).
 • Ar a laghad dhá bhliain de thaithí ag obair i gceann acu so leanas:
  • Réamh- Scoile
  • Cúram Leanaí
  • Cúram Leanaí do Scoláirí
  • Scoil
 • Taithí ar Bhainistíocht Fóirne
 • Taithí ar a Bheith ag Cabhrú le Grúpaí Leanaí lena Obair Bhaile
 • Taithí ar an Margaíocht agus Seirbhís a Chur Chun Cinn
 • Taithí ar Bhainistíocht an Airgeadais (díolacháin, táillí, ioncaim, caiteachas)
 • Taithí ar Chistin Tráchtála a Bhainistiú
 • Taithí ar Riaracháin agus Taifead a Choimeád
 • Taithí ar Chumarsáid agus Co-oibriú le Tuismitheoirí
 • Taithí ar Pholasaithe agus Nósanna a Fhorbairt agus a Chur i bhFeidhm
 • Taithí ar chosantóireacht leanaí (Tús Áite: Treoirlínte Náisiúnta do Chosaint na Leanaí)

Próiseas Earcaíochta

Ní mór d’iarrataisí a chur tríd ríomhphost go bord@aiseannanahoige.ie ar an bhfoirm oifigiúil atá ann chuige. Tá an fhoirm iarratais ar fáil ó www.aiseannanahoige.ie. Ní glacfar le CVanna.

Ar 27 Meitheamh 2019 ar 4.00 i.n. a chlog an uair dheireannach a glacfar le iarrataisí.

Is fostóir comh dheiseanna é Áiseanna na hÓige.

Tá an post so á mhaoiniú ag TUSLA, an Ghníomhaireacht um Leanaí agus um na Teaghlaigh.

Cuirfidh painéal agallaimh na hiarrthóirí fé agallamh. D’fhéadfaí gearrliosta a dhéanamh de na hiarrthóirí roimh na hagallaimh.

Cuirfear painéal d’iarrthóirí le chéile chun folúntaisí eile san ionad a líonadh. Coimeádfar sonraí na ndaoine ar an bpainéal so go ceann 12 mhí ó dháta na n‑agallamh.

A Thuilleadh Eolais:
Tá a tuilleadh eolais ar fáil via ríomhphost ag bord@aiseannanahoige.ie
nó ar an bhfón ag 086-3717633.


Coiste Áiseanna na hÓige are seeking applications to fill the following vacancy.

 Head of After-School Services

Áiseanna na hÓige is a purpose-built childcare, pre-school and family support centre. Some of the premises is leased to the providers of Early Years services. Coiste Áiseanna na hÓige is the community-based organisation that co-ordinates the use of the premises as well as directly providing a range of services including School-Age childcare and family support.

Person Specification

This Person Specification is a description of the relevant skills, experience and qualifications that are required for the position of Manager.

The ideal candidate will have the following qualifications:

Important Qualifications

 • A relevant third level qualification - minimum level 7 (for example: Childcare, Education).
 • A minimum of 2 years’ experience of working in any of the following:
  • Pre-school
  • Childcare
  • School-Age Childcare
  • School
 • Experience of Managing Staff
 • Experience of Assisting Groups of Children with Homework
 • Experience of Promoting and Marketing a Service
 • Experience of Financial Management (sales, fees, income, expenditure)
 • Experience of Managing a Commercial Kitchen
 • Experience with Administration and Record-Keeping
 • Experience of Communicating and Collaborating with Parents
 • Experience of Developing and Implementing Policies and Procedures
 • Familiarity with safeguarding children (Children First National Guidance)

Recruitment Process

Applications should be sent by email to bord@aiseannanahoige.ie on the official application form. The form may be downloaded from www.aiseannanahoige.ie. CVs will not be accepted.

Closing date and time for receipt of applications is 4.00 p.m 27 June 2019.

Áiseanna na hÓige is an equal opportunities employer.

This position is funded by TUSLA Child and Family Agency.

Applicants will be interviewed by an interview panel. Applicants may be shortlisted before interview.

A panel of applicants may be formed to fill other vacancies in the centre. Details will be kept on this panel for a period of 12 months from the date of interview.

Further Information:
Further information from bord@aiseannanahoige.ie
or 086-3717633.

Region: 

Co Chiarraí / Co Kerry

Expiry date: 

27/06/19

Date Entered/Updated: 

13/06/19