Coiste Áiseanna na hÓige: Bainisteoir an Ionaid Achmainne Teaghlaigh / Family Resource Centre Manager

Choiste Áiseanna na hÓige

Tá Coiste Áiseanna na hÓige ag lorg iarratais chun an folúntas seo leanas a líonadh.

Bainisteoir an Ionaid Achmainne Teaghlaigh

Is foirgneamh é Áiseanna na hÓige a thógadh mar ionad cúram leanaí agus réamhscoile. Tá cuid don bhfoirgneamh ar léas go soláthairtí na seirbhíse Luath-Bhlianta. Is é Coiste Áiseanna na hÓige an eagraíocht pobal-bhunaithe atá freagrach as an bhfoirgneamh chomh maith le réimse seirbhísí a chur ar fáil, cúram leanaí do Scoláirí Scoile agus tacaíocht teaghlaigh san áireamh.

Sonraíocht an Duine

Sé atá i gceist le Sonraíocht an Duine ná cur síos ar na scileanna, ar an dtaithí, agus ar na cáilíochtaí ábharacha nár mhór a bheith ag duine do phost an Bhainisteora.

Go hidéalach, bheadh na cáilíochtaí seo leanas ag an iarrthóir:

Cáilíochtaí Tábhachtacha

 • Cáilíocht ábharach ar an tríú leibhéal – Leibhéal a 7 ar a laghad (mar shampla, Cleachtaisí i dTacaíochtaí do Theaghlaigh, Forbairt na bPobal, Bainistíocht Tionscnaimhí i nEarnáil na bPobal).
 • Ar a laghad dhá bhliain de thaithí ag obair i gceann acu so leanas:
  • bainistíocht tionscnaimhí i n‑earnáil na bpobal;
  • forbairt na bpobal;
  • tacaíochtaí a chur ar fáil do theaghlaigh istigh i n‑ionad lonnaithe sa phobal.
 • Leibhéal árd tionscnaíocht phearsanta chun fís a fhíorú istigh i dtimpeallacht árd‑rialaithe
 • Taithí ar bhainistíocht, ar mhaoir-seoireacht, agus ar thacaíocht fóirne.
 • Taithí ar chreatlach rialachais a chur i bhfeidhm bunaithe ar an dea‑chleachtas.
 • Taithí ar a bheith ag obair go comh‑oibríoch ar leibhéal idir ghníomhaireachtaí.
 • Cur amach maith ar Thús Áite do Leanaí: Treoirlínte Náisiúnta agus ar chosaint daoine fásta leochaileacha.
 • Taithí ar an bPleanáil Straitéiseach agus Oibríochtúil.
 • Taithí ar Bhainistíocht an Airgeadais (aimsiú foinsí airgid san áireamh).
 • Árd‑scileanna sa chumarsáid scríte agus ó bhéal, as Gaeilge agus as Béarla.
 • Árd‑scileanna sa riarthóireacht, sa bhféin‑bhainistiú, agus sa teicneolaíocht.
 • Teacht ar a c(h)óras féin iompair agus ceadúnas iomlán tiomána.

Cáilíochtaí Inmhianaithe

 • Taithí ar a bheith ag obair le Bórd Deonach Stiúrthóirí
 • Cur amach agus taithí ar “Mheitheal”, Múnla Náisiúnta an Chleachtais de chuid TUSLA.
 • Cur amach ar chomhthéacs teangan na Gaeltachta.
 • Taithí ar fhoirgneamh/áis a bhainistiú.

Próiseas Earcaíochta

Ní mór d’iarrataisí a chur tríd ríomhphost go bord@aiseannanahoige.ie ar an bhfoirm oifigiúil atá ann chuige. Tá an fhoirm iarratais ar fáil ó www.aiseannanahoige.ie. Ní glacfar le CVanna.

Ar 27 Meitheamh 2019 ar 4.00 i.n. a chlog an uair dheireannach a glacfar le iarrataisí.

Is fostóir comh dheiseanna é Áiseanna na hÓige.

Tá an post so á mhaoiniú ag TUSLA, an Ghníomhaireacht um Leanaí agus um na Teaghlaigh.

Cuirfidh painéal agallaimh na hiarrthóirí fé agallamh. D’fhéadfaí gearrliosta a dhéanamh de na hiarrthóirí roimh na hagallaimh.

Cuirfear painéal d’iarrthóirí le chéile chun folúntaisí eile san ionad a líonadh. Coimeádfar sonraí na ndaoine ar an bpainéal so go ceann 12 mhí ó dháta na n‑agallamh.

A Thuilleadh Eolais:
Tá a tuilleadh eolais ar fáil via ríomhphost ag bord@aiseannanahoige.ie
nó ar an bhfón ag 086-3717633.


Coiste Áiseanna na hÓige are seeking applications to fill the following vacancy.

Family Resource Centre Manager

Áiseanna na hÓige is a purpose-built childcare, pre-school and family support centre. Some of the premises is leased to the providers of Early Years services. Coiste Áiseanna na hÓige is the community-based organisation that co-ordinates the use of the premises as well as directly providing a range of services including School-Age childcare and family support.

Person Specification

This Person Specification is a description of the relevant skills, experience and qualifications that are required for the position of Manager.

The ideal candidate will have the following qualifications:

Important Qualifications

 • A relevant third-level qualification - minimum Level 7 (for example: Family Support Practice, Community Development, Community Sector Management).
 • A minimum of 2 years’ experience of working in any of the following:
  • community sector project management
  • community development
  • family support in a community-based setting.
 • A high level of personal initiative to realise a vision within a highly-regulated environment.
 • Experience of managing, supervising and supporting staff.
 • Experience of implementing a governance framework informed by best practice.
 • Experience of working collaboratively at an inter-agency level.
 • Familiarity with Children First National Guidance and safeguarding vulnerable adults.
 • Experience of Strategic and Operational Planning.
 • Experience of Financial Management (to include sourcing funds).
 • Excellent written and oral communication skills in Irish and English.
 • Excellent administration, self-management and ICT skills.
 • Access to own transport with full driving licence.

Desirable Qualifications

 • Experience of working with a Voluntary Board of Directors
 • Knowledge / experience of working within TUSLA Meitheal National Practice Model.
 • Knowledge of the language context of the Gaeltacht.
 • Experience managing a building/facility.

Recruitment Process

Applications should be sent by email to bord@aiseannanahoige.ie on the official application form. The form may be downloaded from www.aiseannanahoige.ie. CVs will not be accepted.

Closing date and time for receipt of applications is 4.00 p.m 27 June 2019.

Áiseanna na hÓige is an equal opportunities employer.

This position is funded by TUSLA Child and Family Agency.

Applicants will be interviewed by an interview panel. Applicants may be shortlisted before interview.

A panel of applicants may be formed to fill other vacancies in the centre. Details will be kept on this panel for a period of 12 months from the date of interview.

Further Information:
Further information from bord@aiseannanahoige.ie
or 086-3717633.

Region: 

Co Chiarraí / Co Kerry

Expiry date: 

27/06/19

Date Entered/Updated: 

13/06/19