Dormant Accounts Fund / Ciste na gCuntas Díomhaoin: Call for Applications / Iarratais á Lorg

Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs Logo

Dormant Accounts Fund

Measure 1: Social Enterprise 

Call for Applications

Pobal, on behalf of the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs invite applications for funding from eligible organisations under the Dormant Accounts Fund (DAF) Measure 1: Social Enterprise.

The aim of this funding is to support social enterprises that provide services to, or employment opportunities for, disadvantaged people, particularly in rural areas.

Organisations can apply for funding to cover capital costs (e.g. machinery, specialised equipment, refurbishment costs and vehicles) and capacity building costs.

Two pre-application support meetings will take place in Tullamore on Wednesday 22nd February 2017.

Details about the measure, the online application process, and how to register to attend a pre-application support meeting are available at www.pobal.ie

The closing date for receipt of applications is 1pm on Wednesday 15th March 2017

Ciste na gCuntas Díomhaoin

Beart 1: Fiontraíocht Shóisialta 

Iarratais á Lorg

Tá Pobal, thar ceann na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, ag lorg iarratais ar mhaoiniú ó eagraíochtaí incháilithe faoi Bheart 1 de Chiste na gCuntas Díomhaoin (DAF): Fiontraíocht Shóisialta.

Is é aidhm an mhaoinithe seo tacú le fiontair shóisialta chun seirbhísí nó deiseanna fostaíochta a chur ar fáil do dhaoine atá faoi mhíbhuntáiste, go háirithe i gceantair tuaithe.

Is féidir le heagraíochtaí iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú chun íoc as costais chaipitil (e.g. innealra, trealamh speisialaithe, costais athchóirithe agus feithiclí) agus costais forbairt acmhainní.

Tionólfar dhá chruinniú tacaíochta i dTulach Mhór ar Dé Céadaoin 22 Feabhra, 2017 sula dtosófar ar na hiarratais.

Tá sonraí faoin mbeart, faoin bpróiseas iarratais ar líne, agus ar conas clárú chun freastal ar an gcruinniú tacaíochta réamhiarratais, ar fáil ag www.pobal.ie

Is é 1pm ar an Dé Céadaoin 15 Márta, 2017 an spriocdháta le haghaidh iarratais.

POBAL Logo                                                      The Dormant Accounts Funds

Region: 

Nationwide

Expiry date: 

15/03/17

Date Entered/Updated: 

08/02/17